ข่าวดีสำหรับนักศึกษาท่านที่สนใจสมัครสอบ TOEIC 
โดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำหรับนักศึกษาทุกคณะวิชา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2561
วันสอบ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น.(ลงทะเบียนหน้าห้องสอบเวลา 08.00 น.)
ติดต่อศูนย์ภาษา อาคาร 3ชั้น 2