หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ในยุค 4.0
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.กิตติธน ยงประพัฒน์    
 
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์                            หมายเลขโทรศัพท์ 084-6605052
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 14 กรกฎาคม 2561 - 15 มิถุนายน 2562 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
รายวิชาที่ต้้องศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 7 รายวิชา
รายวิชาที่    1 CN300      (24 hours)     ทักษะการออกเสียงภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา         ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน (Pinyin Romanization) และการฝึกออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง
รายวิชาที่   2 CN301      (30 hours)     สนทนาภาษาจีน 1
คำอธิบายรายวิชา         การฝึกทักษะการฟังและการพูดในวงคำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 400 คำ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองต่างๆ
รายวิชาที่   3    CN302      (30 hours)     สนทนาภาษาจีน 2
คำอธิบายรายวิชา         การฝึกทักษะการฟังและการพูดในวงคำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 600 คำ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองต่างๆ
รายวิชาที่   4 CN303      (36 hours)     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา         คำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจากบทสนทนาและบทความที่เกี่ยวข้อง
รายวิชาที่   5    
 CN304      (30 hours)     ภาษาจีนสำหรับเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียในยุค 4.0
คำอธิบายรายวิชา         การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ การเลือกสรรและสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทผ่านระบบออนไลน์ การจองบัตรโดยสารและที่พัก
รายวิชาที่   6    CN305      (30 hours)     ภาษาจีนเพื่อการประสานงานด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0

คำอธิบายรายวิชา         ระบบการจัดการการส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลด้านการขนส่ง และการบรรจุหีบห่อ
รายวิชาที่   7    CN306      (42 hours)    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ในยุค 4.0

คำอธิบายรายวิชา         เทคนิคการต่อรองราคา การขอเปลี่ยนและคืนสินค้า การรับประกันสินค้าและร้องเรียนคุณภาพของสินค้าและบริการ 
 
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร120 Hr: TOEIC Win Win
1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ