หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล    หมายเลขโทรศัพท์ 094-1966195
 
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์                                                        หมายเลขโทรศัพท์ 084-6605052
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 4 กรกฎาคม 2561 - 10 เมษายน 2562 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
รายวิชาที่ต้้องศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 4 รายวิชา
รายวิชาที่    1 CN300      (30 hours)     ทักษะการออกเสียงภาษาจีน
คำอธิบายรายวิชา         ระบบการถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน (Pinyin Romanization) และการฝึกออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง
รายวิชาที่   2 CN301      (36 hours)     สนทนาภาษาจีน 1
คำอธิบายรายวิชา         การฝึกทักษะการฟังและการพูดในวงคำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 400 คำ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองต่างๆ
รายวิชาที่   3    CN302      (36 hours)     สนทนาภาษาจีน 2
คำอธิบายรายวิชา         การฝึกทักษะการฟังและการพูดในวงคำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 600 คำ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองต่างๆ
รายวิชาที่   4 CN303      (42 hours)     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา         คำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลจากบทสนทนาและบทความที่เกี่ยวข้อง

 
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร120 Hr: TOEIC Win Win
1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ