หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน (54 ชั่วโมง)
โดย  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Language Center) และ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ      อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม- เฉพาะวันเสาร์ 08.30 -11.30 และ 12.30 - 15.30
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 - วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
รายวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร2 รายวิชา (บังคับเรียนทุกวิชา)
CED054 - CN200                                              สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน                                                    24 ชั่วโมง
CED054 - CN201                                               สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันขั้นสูง                                   30 ชั่วโมง
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน (54 ชั่วโมง)1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • มีผลสอบวัดระดับ HSK3 และผ่านการสอบสัมภาษณ์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 120 ชั่วโมง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 240 ชั่วโมง
 
สมัครและชำระค่าใช้จ่าย
 • เปิดรับสมัครวันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2560
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 11,900 บาท ต่อท่าน (รวมเอกสารประกอบการสอน)
 • ไม่มีเก็บเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนสามารถชำระได้ทั้งเงินสด (โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์) และบัตรเครดิต (ชำระด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาฯ)
 • ผู้เรียนสามารถแบ่งชำระค่าใช้จ่ายไดดังนี้
วันส่งใบสมัคร (ภายใน 20 พฤศจิกายน 2560)                                                      เป็นจำนวนเงิน       5,900     บาท
ภายใน 8 ธันวาคม 2560                                                                                                                       เป็นจำนวนเงิน       6,000     บาท
 • กรณีผู้เรียนต้องการจัดการแบ่งชำระมากกว่า 2 งวด สามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อขอคำปรึกษาได้
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอจำกัดจำนวนผู้เรียน 15 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลาในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน
 
ขั้นตอนการสมัคร1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ [email protected]
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/verify
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์ Line id: pop_lollipop
สามารถติดต่อทางไลน์ได้ในเวลา 09.00 - 23.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 

 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (96 ชั่วโมง)
โดย  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Language Center) และ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ      อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม- เฉพาะวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 -11.30 และ 12.30 - 15.30
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 - วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
รายวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร
3 รายวิชา (บังคับเรียนทุกวิชา)
CFC096 - CN100                          ทักษะการออกเสียงภาษาจีน                                                                                          24 ชั่วโมง
CFC096 - CN101                          ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1                                                36 ชั่วโมง
CFC096 - CN102                          ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2                                                 36 ชั่วโมง
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (96 ชั่วโมง)1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ
 
สมัครและชำระค่าใช้จ่าย

 • เปิดรับสมัครวันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2560
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 18,900 บาท ต่อท่าน (รวมเอกสารประกอบการสอน)
 • ไม่มีเก็บเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนสามารถชำระได้ทั้งเงินสด (โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์) และบัตรเครดิต (ชำระด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาฯ)
 • ผู้เรียนสามารถแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

วันส่งใบสมัคร (ภายใน 20 พฤศจิกายน 2560)                                   เป็นจำนวนเงิน            8,900            บาท
ภายใน 8 ธันวาคม 2560                                                                                                     เป็นจำนวนเงิน            10,000         บาท

 • กรณีผู้เรียนต้องการจัดการแบ่งชำระมากกว่า 2 งวด สามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อขอคำปรึกษาได้
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอจำกัดจำนวนผู้เรียน 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลาในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้เท่านั้น

 
ขั้นตอนการสมัคร1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ [email protected]
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/verify
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์ Line id: pop_lollipop
สามารถติดต่อทางไลน์ได้ในเวลา 09.00 - 23.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ (144 ชั่วโมง)
โดย  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Language Center) และ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ      อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม- เฉพาะวันเสาร์ 08.30 -11.30 และ 12.30 - 15.30
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 – วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
รายวิชาที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร4 รายวิชา (บังคับเรียนทุกวิชา)
CFH144 - CN103                         ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                                                                                                                    36 ชั่วโมง
CFH144 - CN104                         ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                                                                36 ชั่วโมง
CFH144 - CN105                         ภาษาจีนเพื่องานอีเว้นท์ การจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า                         36 ชั่วโมง
CFH144 - CN106                         ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน                                                                                                                                36 ชั่วโมง
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ (144 ชั่วโมง)1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • มีผลสอบวัดระดับ HSK2 และผ่านการสอบสัมภาษณ์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 90 ชั่วโมง
 
สมัครและชำระค่าใช้จ่าย
 • เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2560
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 29,900 บาท ต่อท่าน (รวมเอกสารประกอบการสอน)
 • ไม่มีเก็บเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนสามารถชำระได้ทั้งเงินสด (โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์) และบัตรเครดิต (ชำระด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาฯ)
 • ผู้เรียนสามารถแบ่งชำระค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
วันส่งใบสมัคร (ภายใน 20 พฤศจิกายน 2560)                            เป็นจำนวนเงิน            5,900           บาท
ภายใน 29 ธันวาคม 2560                                                                                        เป็นจำนวนเงิน             10,000       บาท
ภายใน 29 มกราคม 2561                                                                                         เป็นจำนวนเงิน             10,000       บาท
ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2561                                                                                  เป็นจำนวนเงิน             4,000          บาท
 • กรณีผู้เรียนต้องการจัดการแบ่งชำระมากกว่า 3 งวด สามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อขอคำปรึกษาได้
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอจำกัดจำนวนผู้เรียน 10 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลาในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน
 
ขั้นตอนการสมัคร1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ [email protected]
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/verify
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์ Line id: pop_lollipop
สามารถติดต่อทางไลน์ได้ในเวลา 09.00 - 23.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน (36 ชั่วโมง)
โดย  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Language Center) และ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ      อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม- เฉพาะวันเสาร์ 08.30 -11.30 และ 12.30 - 15.30
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 – วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2561
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงาน (36 ชั่วโมง)1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • มีผลสอบวัดระดับ HSK3 และผ่านการสอบสัมภาษณ์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 120 ชั่วโมง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 240 ชั่วโมง
 
 
สมัครและชำระค่าใช้จ่าย
 • เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 7,900 บาท ต่อท่าน (รวมเอกสารประกอบการสอน)
 • ไม่มีเก็บเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนสามารถชำระได้ทั้งเงินสด (โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์) และบัตรเครดิต (ชำระด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาฯ)
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอจำกัดจำนวนผู้เรียน 15 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลาในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน
 
ขั้นตอนการสมัคร1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ [email protected]
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/verify
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์ Line id: pop_lollipop
สามารถติดต่อทางไลน์ได้ในเวลา 09.00 - 23.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)
โดย  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Language Center) และ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ 2+2 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ      อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม- เฉพาะวันเสาร์ 08.30 -11.30 และ 12.30 - 15.30
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 - วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
 
สถานที่จัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตรสนทนาภาษาจีนเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยว (30 ชั่วโมง)1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • มีผลสอบวัดระดับ HSK3 และผ่านการสอบสัมภาษณ์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 120 ชั่วโมง
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการอาชีพ 240 ชั่วโมง
 
สมัครและชำระค่าใช้จ่าย
 • เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 6,900 บาท ต่อท่าน (รวมเอกสารประกอบการสอน)
 • ไม่มีเก็บเพิ่มเติมระหว่างการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนสามารถชำระได้ทั้งเงินสด (โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์) และบัตรเครดิต (ชำระด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาฯ)
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอจำกัดจำนวนผู้เรียน 15 ท่านต่อหลักสูตรเท่านั้น
 • ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลาในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวน
 
ขั้นตอนการสมัคร1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินค่าอบรมเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเข้ามาที่ [email protected]
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 3 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ www.utcclanguagecenter.com/verify
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์ Line id: pop_lollipop
สามารถติดต่อทางไลน์ได้ในเวลา 09.00 - 23.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400