สนทนาภาษาเกาหลี

หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
จัดโดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จําลอง การฝึกอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน


จำนวน 30 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท
วัน-เวลาเรียน วันจันทร์ อังคาร และพุธ เวลา 09.00 – 12.00
 น. (19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560)

สมัครและชำระค่าเรียนภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
*ทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลากรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวน*

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://utcclanguagecenter.com/downloads
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนาม “ศูนย์ภาษา มกค.” เลขที่บัญชี 030-0-26378-7
4. แจ้งชำระเงินที่ 
 E-mail : [email protected] (แนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัคร)
5. รอรับอีเมลตอบกลับจากศูนย์ภาษาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน (ภายใน 2 วันทำการ)
6. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนล่วงหน้าได้ที่ 
http://utcclanguagecenter.com/Verify

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Fanpage : ULC Restart
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ห้อง 3204 ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02 – 6976438 (09.00 – 16.00)อาจารย์ผู้ประสานงาน
อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์
โทรศัพท์ 092 – 6605163 (08.00 – 23.00)
Line ID: utcclanguagecenter