หลักสูตรประกาศนียบัตร120 Hr: TOEIC Win Win
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ลดาวัลย์ รุจิพรวศิน    หมายเลขโทรศัพท์ 0934642626
 
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์ภัศรา บรรดาศักดิ์          หมายเลขโทรศัพท์ 084-6605052
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 28 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2561 (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 
รายวิชาที่ต้้องศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 120 ชั่วโมง
รายวิชาที่    1 TE100      (24 hours)     Word winners
คำอธิบายรายวิชา         คำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบTOEIC
รายวิชาที่   2 TE101      (24 hours)     Grammar for good
คำอธิบายรายวิชา         รวมหลักการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานที่มักพบในข้อสอบTOEIC
รายวิชาที่   3     TE102      (36 hours)     Listening champs
คำอธิบายรายวิชา         เคล็ดลับการทำข้อสอบส่วนฟังพร้อมแบบฝึกหัด
รายวิชาที่   4 TE103      (36 hours)     Reading leaders
คำอธิบายรายวิชา         เคล็ดลับการทำข้อสอบส่วนอ่านพร้อมแบบฝึกหัด
 
เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร120 Hr: TOEIC Win Win
1. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนในแต่ละวิชา
2. ผู้เรียนต้องสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผ่านตามเกณฑ์ของหลักสูตรฯ